نظرية ERG آلدرفر

در مقابل مازلو، آلدرفر معتقد است كه نيازهاي افراد سلسله‏مراتبي نيست، زيرا آدم‏ها دوست دارند كه اگر كسي مي‏خواهد گرسنگي آنها را برطرف كند، بايد به احترام آنها هم فكر كند.

نظرية آلدرفر تكميل‏كنندة نظرية مازلو است وتئوري نيازهاي پنجگانه مازلو را در ۳ دسته نياز خلاصه كرد:

الف) نياز زيستي: مرتبط با سلامت فيزيكي است.

ب) نياز وابستگي (تعلق): اين سطح شامل نياز روابط رضايت بخش با ديگران مي شود.

ج) نياز رشد: شناخت توانايي بالقوه و نيل به شايستگي افراد.

تحليل: در نظرية آلدرفر به‏طور همزمان به نيازها مي‏توان پاسخ داد.

كاربرد: مطابق نظرية الدرفر، مديران بايستي بدانند كه يك شخص مي‏تواند به‏صورت ارادي از پايين ترین سلسله‏مراتب نيازها حركت كند و به بالاترين سطح برسد، به‏ شرطي ‏كه براي دستيابي به نيازهاي ناكام‏ماندة خود تلاش كند.

براي اينكه سطح عملكرد كاركنان افزايش يابد، مديران بايستي بر روي كاركنان سرمايه‏گذاري نموده به نيازهاي سطح عالي كاركنان اهميت بدهند، كاركنان را شناسايي كرده و آنها را به مشاركت در تصميم‏گيري تشويق نمايند.

بر طبق اين تئوري وقتي عوامل انگيزشي و عوامل نگهدارنده در يك موقعيت شغلي ضعيف است كاركنان سازمان به كار خود علاقه اي نشان نمي دهند و ميزان مرخصي استعلاجي، تقاضاي انتقال به واحد و يا سازمان ديگر، درخواست مرخصي بدون حقوق، بازنشستگي، بازخريد و استعفا در آن سازمان زياد است.

در مواردي كه كاركنان به شغل خود علاقه مند هستند اما شغل خود را بيش از حد معمول ترك مي كنند عوامل انگيزشي قوي و عوامل نگهدارنده ضعيف است.

وقتي كه كاركنان كمتر شغل خود را ترك مي كنند و علاقه به شغل خود در آنان كم است عوامل انگيزشي ضعيف و عوامل ابقا قوي است.

وقتي كه كاركنان كمتر شغل خود را ترك مي كنند و علاقه به شغل خود در آنان زياد است در اين صورت عوامل انگيزشي و ابقا هر دو قوي است.

تفاوت نظرية مازلو و آلدرفر :

1 –  در نظرية مازلو تا يك نياز برطرف نشود، به نياز بعدي نمي‏رويم، اما در نظرية آلدرفر به‏طور همزمان نيازها را برطرف مي‏كنيم.

2 –  در نظرية آلدرفر نيازها سلسله‏مراتبي نيست.

انتقادات وارد بر نظرية مازلو :

1 –  حدود در آن مشخص نيست. (نياز افراد متفاوت است)

2 –  احترام از ديدگاه ديگران دلايل مختلفي دارد.  ]احترام در بعضي وراثتي است و برخي‏ديگر آن را كسب مي‏كنند (اكتسابي)[ .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود