– اهميت استراتژي بازاريابي

اساس برنامه ريزي استراتژيك در تمام سطوح،  شناسايي تهديدهاست به منظور پرهيز و اجتناب ازآنها و شناخت فرصت هاست به منظور بهره برداري از آنها. مسئوليت استراتژيك اصلي هر مديري، كنترل و مراقبت بيرون است تا بتواند شركت يا فعاليت هاي آن را با تغييرات در محيط هماهنگ و همگام سازد از آن جا كه مديران بازاريابي موفقيت هايي را در محدوده بين شركت و مشتريان، توزيع كنندگان و رقبا اشغال مي كنند، معمولاً بيش تر با شرايط و تغييرات در محيط بازار آشنا هستند. در نتيجه، اين مديران نه تنها مسئول طراحي طرح هاي استراتژيك براي اقلام بازار- محصول خود هستند، بلكه اغلب مشاركت كنندگان اصلي در فرايند برنامه ريزي در سطوح تجاري بنگاه نيز مي باشند.

نفوذ و تاثير گسترده مديران بازاريابي بر تصميم هاي استراتژيك اتخاذ شده در سطوح بالاتر به وضوح در نظر سنجي تازه اي كه از مديران 280 واحد فعاليت شركت ها آمريكايي و 234 واحد فعاليت شركت ها آلماني در حوزه هاي تجهيزات الكتريكي، ماشين آلات مكانيكي و كالاهاي صنايع بسته بندي مصرف كننده به عمل آمده، به اثبات رسيده است. اين پيمايش، ادراكات مديران بازاريابي و نفوذ و اثر آنها برفرايندهاي فروش، تحقيق و توسعه و ماليه را در انواع تصميم هاي استراتژيك و تاكتيكي اتخاذ شده در شركت هايشان، نشان مي دهد. (اعرابي و ايزدي، 1383، ص39)

 

2-6- تاثير استراتژي هاي تجاري مختلف بر تصميم هاي بازاريابي

واحدهاي تجاري معمولاً در چند بازار- محصول مشخص فعاليت مي كنند. مدير بازار يابي يك قلم بازار- محصول خاص، وضعيت محيطي آن محصول را كنترل مي كند و يك برنامه ريزي مناسب آن را طراحي و آماده مي كند. اما، آزادي عمل اين مدير براي طراحي چنين طرحي ممكن است به وسيله استراتژي رقابتي يك واحد فعاليت محدود شود. اين امر ناشي از آن است كه استراتژي هاي مختلفي روي اهداف مختلف تمركز مي كنند و به دنبال آن هستند كه به شيوه هاي مختلف به يك مزيت رقابتي دست يابند و آن را حفظ كنند. در نتيجه، فعاليت هاي مختلفي كه توسط يك واحد فعاليت استراتژيك انجام مي شود و فعاليت هاي مختلفي كه در يك حوزه كاري خاص انجام مي شود، مثل حوزه بازاريابي که براي موفقيت استراتژي هاي مختلف حياتي اند. (اعرابي و ايزدي، 1383، ص148)

2-6-1- سياست هاي محصول

مجموعه اي از سياست هاي بازاريابي، ماهيت محصولاتي را كه يك واحد فعاليت قصد دارد آنها را به بازارهاي هدف خود معرفي كند، تعريف مي كند و مشخص مي سازد. اين سياست ها، به دامنه يا تنوع خانواده هاي محصول، سطح پيچيدگي آنها و سطح كيفي مورد نظر آنها در مقايسه با رقبا مربوط مي شوند. (اعرابي و ايزدي، 1383، ص149)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژي بازاريابي بر توسعه فروش شرکت هاي کوچک و متوسط غذايي دريايي( مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع شيلاتي ميلاتون جنوب )