مفهوم بهداشت عمومي

بهداشت عمومي با ميزان سلامت و بيماري در جمعيت ارتباط دارد. براي مثال بهداشت عمومي مكمل امور مربوط به داروسازي، پزشكي و پرستاري براي سلامت فرد فرد بيماران است. هم چنين سلامت همگاني با آموزش سلامتي در جامعه ارتباط دارد. شناختن نيازهاي اوليه براي سلامت جامعه و ترويج سياست هايي كه باعث توسعه و ترفيع تندرستي در جامعه مي شود، از جمله اين آموزش ها است. انتخاب ارگان هاي آگاهي دهنده بر اساس نيازهاي مشترك مردم، بخشي از حركت در جهت بهداشت عمومي است. به طور مثال، مديريت دارويي شامل: كاهش آسيب ها و صدمات، سرويس دهي مناسب و كارآمد و قيمت گذاري صحيح، نيازمند توسعه و ترفيع است. بسياري از ادارت منطقه اي بهداشت وسلامت همگاني، وظيفة بازديد و مرور برنامه هاي آموزشي و بهداشتي سلامت را به عهده گرفته اند. بعضي از اين ادارات، مسؤول رسيدگي به برنامة بهداشت عمومي محلي هستند. از آن جا كه حمايت از سلامت همگاني مي تواند شرايط بهتري را براي مراقبت هاي اوليه گروه ها و مسؤولين فراهم سازد، لذا ادارات منطقه اي بهداشت، نياز براي توسعه، گسترش و كسب مهارت هاي سلامت و بهداشت عمومي در تمام سطوح را مطرح مي نمايند.[1]

لازم به توضيح است كه تهديد عليه بهداشت عمومي كه در ماده 688 قانون مجازات اسلامي بيان شده يكي از عنوان‌هاي جرايم زيست محيطي است كه مفهوم عالم و گسترده‌اي نيز دارد زيرا قانونگذار زير اين عنوان يگانه، موارد متعددي از جرايم زيست محيطي را به عنوان نمونه مطرح كرده است با استفاده از عبارت اين ماده مي‌توان گفت كه جرم زيست محيطي تهديد عليه بهداشت عمومي، همان جرم عالم آلودگي محيط زيست است و مقنن خواسته است كه بر مبناي اين ماده، از محيط زيست حمايت كند. البته قانونگذار در تبصره يك ماده با استفاده از واو عطف ميان تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست آنها را جمع كرده است تا نشان دهد كه هدف او از حمايت از بهداشت عمومي، در حقيقت حمايت از محيط زيست است. در ابتدا اين تبصره آمده است: «تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود…».

و اما در خصوص محيط زيست در قوانين و مقررات كشور ما اعم از قانون اساسي، قوانين عادي و ديگر مقررات، تعريفي از محيط زيست ارايه نشده است، بنابراين در اين زمينه نمي‌توانيم به ديدگاه قانوني استناد كنيم و ناگزير از مراجعه به متون ديگر خواهيم بود. مفاهيم و عبارت گوناگوني در تعريف محيط زيست بيان شده است كه، صرف‌نظر از وجود اختلاف در كلمات، تشابه فراواني از حيث مفهوم ميان آنها وجود دارد. از جملة اين تعاريف اينكه محيط زيست عبارت است از محيطي كه فرآيند حيات را فرا گرفته، محيط زيست از طبيعت، جوامع انساني، و نيز فضاهايي كه با فكر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشكيل يافته است و كل فضاي زيستي كره زمين را فرا مي‌گيرد. همچنين، در تعريف محيط زيست گفته شده است كه، محيط زيست يك هديه الهي است كه از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرايط هماهنگي كه گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگي و حيات منوط و وابسته به آن است تشكيل مي‌شود.[2]

[1]-رکنی،نوردهر،1376اصول بهداشت مواد غذایی، ،انتشارات دانشگاه تهران،،ص 66   چاپ اول

[2]-تقی زاده انصاری،مصطفی ،1376حقوق کیفری محیط زیست، ص76تهران، چاپ  اول،

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی