ارکان اصلی شهر خلّاق

مردم، بنگاه­هاى اقتصادى، فضاها، پيوندها و چشم­انداز 5 ركن اصلى شهرهاى خلّاق مى باشند كه توجه به اين اركان براى ايجاد و توسعه شهرهاى خلّاق در آينده حياتى است(محمدی، مجیدفر، 1389).

2-2-5-1- مردم

در شهرهاى خلّاق بايد شرايط و فعاليت­هايى مدنظر قرار گيرند كه به ظهور هنرمندان آينده منجر شوند، به موفقيت كاركنان خلّاق در كليه بخش­هاى اقتصادى بيانجامند، باعث شوند مصرف­كنندگان خواهان كالاهاى فرهنگى باشند و محيطى جذاب براى افراد خلاق ايجاد شود. آموزش عمومى قوى و دستيابى به فعاليت­هاى فرهنگى نقشى حياتى را در شكل­گيرى افراد خلاق بازى مى­كنند و باعث پيشبرد التزام­ها و مشاركت­هاى اجتماعى مى­شوند(همان).

2-2-5-2- بنگاههاى اقتصادى

خلّاقيت اغلب به ايجاد فرصت­هاى اقتصادى مى­انجامد و كارآفرينان فرهنگى، كسب و كارهاى خلّاق را شروع مى­كنند و آنها را رشد می­دهند. تجارى­سازى ايده­هاى نوآورانه و خلاق مسبب اشتغال­زائى و توليد ثروت در شهرهاى خلّاق است. همچنين بايد در نظر داشت كه چگونه بنگاه­هاى اقتصادى خلّاق از پشتيبانى كارآفرينانه، آموزش و مربيگرى، انكوباتورها و مراكز همگرا استفاده می­برند. كليد منافع اقتصادى كه بنگاههاى اقتصادى سالم و خلاق كسب می­كنند، تجارى­سازى است. در شهرهاى خلّاق، فراوانى استعدادهاى خلّاق پيشروان اصلى صنايع خلّاق و اقتصاد منطقه است(همان).

2-2-5-3- فضا

يك ارتباط قوى بين فضا و خلّاقيت وجود دارد. افراد خلّاق نياز به فضايى براى زندگى، كار، الهام بخشى و نمايش كارهاى خود دارند. فضاهاى يك شهر اعم از طبيعى و مصنوعى، باعث برانگيختگى، انطباق و بيان خلاقيت ساكنين خود می­شوند. فضاهاى خلّاق بايد اميدبخش و توانمندساز باشند. زيرا خلّاقيت نيازمند فضاهايى است كه در آن بتواند رشد و فعاليت كند، تفكر و نوآورى نمايد، تجمع و پرورش يابد و نهايتا پيشرفت كند.

2-2-5-4-  پيوندها و ارتباطات

يك محيط شهرى كه به دنبال برانگيختن و پشتيبانى از خلّاقيت است، بايد بتواند بسيارى از اقدامات مجزا را نيز به هم پيوند دهد. اين پيوندها اغلب اوقات توسط سازمان­هايى رهبرى می­شود و توسعه مى­يابند كه ماموريت و چشم اندازشان خلاقيت است. پشتيبانى از اين پيوندها نيز توسط سازمان­هاى واسطى صورت می­پذيرد كه فعاليت­هاى مجزا را سازماندهى و از منابع موجود به نحو موثر استفاده مى­كنند. اكولوژى خلّاقيت يك شهر براى پايدارى و ثبات بايد به خوبى و به نحوى يكپارچه گردد تا هنرمندان، صنايع خلّاق، سازمان­هاى دولتى، برنامه­هاى سرمايه گذارى و جامعه محققين بتوانند به صورتى مولّد و اثربخش با يكديگر ارتباط متقابل داشته باشند. شهرهاى خلّاق به زيرساخت­هاى پيوند دهنده­اى نياز دارند تا از اكولوژى خلّاقيت آن­ها پشتيبانى نمايند.

2-2-5-5- چشم انداز و آوازه

در شهرهاى خلّاق، بيان و اظهار يك چشم­انداز قوى و خلّاقانه باعث رشد استعدادها خواهد شد و پشتيبانى از خلّاقيت را به صورت گسترده­اى در شهر هدايت كرده، نظم مى­بخشد. اين چشم­انداز داستان شهر را در سراسر جهان بازگو مى­كند، آوازه آن را در جهان خلق مى­كند و به پيشبرد گردشگردى، صادرات و سرمايه­گذارى در شهر مى­انجامد.

درباره ارکان شهر خلّاق در کشور ما دیدگاه­های دیگری هم وجود دارد: «محمدی» ارکان شهر خلّاق را در پنج رکن: 1- مردم 2- بنگاههای اقتصادی 3-فضاها 4- پیوندها 5- چشم­اندازها می­داند. «شادی عزیزی» و «فیروز دولت­آبادی» ارکان شهر خلّاق را در 6 رکن 1- فضا 2- شهروندان 3- شبکه 4- رویدادها 5-تجربه­ها و 6- نهادها می­دانند(رحمتی، کلانتری، 1391، 26).(لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ارزیابی میزان تحقق¬پذیری مولفه¬های شهر خلّاق (نمونه موردی: شهر بناب)