1مبلغ تضمين شركت در مناقصه(فقیهی،1389)

برآورد هزينه اجراي كار تا 100 مازاد بر 100 تا 1000 مازاد بر 100 تا 000/000/1 مازاد بر 000/000/1
درصد 5% 5% 3% 2%

 

2-8-2.ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

اين نوع ضمانت نامه براي تضمين انجام به موقع تعهدات مضمون عنه (ضمانت خواه) در مقابل مضمون له (ذينفع) صادر مي گردد.

متداولترين اين نوع ضمانت نامه ها، تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از امضاء پيمان است كه به منظور تضمين انجام تعهدات پيمانكار طبق مفاد قرارداد صادر مي گردد. تحويل اين نوع ضمانت نامه توسط پيمانكار جهت انعقاد قرارداد با كارفرما الزامي است. مبلغ اين نوع ضمانت نامه حداقل معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان و به شرح جدول زير مي باشد(فقیهی،1389).

جدول 2- 2 مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات(فقیهی،1389)

مبلغ اوليه پيمان تا 30 مازاد بر 30 تا 114 مازاد بر 114
درصد 5 5 5
5/2 5/2 5/1 5/3

 

2-8-3.ضمانت نامه پيش پرداخت

براي شروع عمليات موضوع پيمان، جهت تجهيز كارگاه و يا تكميل تجهيزات معمولاً كارفرما درصدي از مبلغ قرارداد را به پيمانكار تحت عنوان پيش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه اي تحت همين عنوان پرداخت مي نمايد و اين ضمانت نامه به موازات پيشرفت كار و تهيه صورت وضعيت مرتباً از سوي كارفرما كاهش مي يابد. معمولاً ميزان پيش پرداخت 20 درصد مبلغ اوليه پيمان مي باشد كه قسط اول آن 8 درصد بلافاصله پس از تحويل زمين، قسط دوم آن معادل 5/6 درصد پس از تهيه 60 درصد ماشين آلات مورد نياز و تجهيز كارگاه و قسط سوم معادل 5/5 درصد بعد از آنكه پيمانكار بر طبق صورت وضعيت هاي ماهانه معادل 30 درصد مبلغ اوليه پيمان، كار انجام داده باشد، پرداخت مي گردد(فقیهی،1389).

2-8-4.ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان

با وجود نظارت و آزمايش هاي مختلفي كه در طول مدت پيمان و در مقاطع مختلف اجراي كار توسط كارفرما به عمل مي آيد، معهذا كارفرما براي اطمينان از صحت انجام كار، مبالغي را به عنوان تضمين حسن اجراي كار (وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعيت هاي پيمانكار به ميزان 10 درصد هر صورت وضعيت كسر نموده و در حسابي نزد خود نگهداري مي نمايد كه بنا به تقاضاي پيمانكار و در مقابل ضمانت بانكي، مبلغ تضمين حسن اجراي كار را مي تواند به پيمانكار مسترد نمايد.

اين ضمانت نامه كه طبق تقاضاي پيمانكار و به نفع كارفرما توسط بانك صادر مي گردد به «ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان» معروف است(فقیهی،1389).

2-8-5.ضمانت نامه حسن انجام خريد

اين ضمانت نامه به منظور صحت عمل پيمانكار خريد (كار) مطابق با سفارش خريد دريافت مي شود و پس از تحويل اجناس و مطابقت آن با سفارش انجام شده كلاً يا جزئاً باطل مي گردد (فقیهی،1389).

2-8-6.ضمانت نامه گمركي

صاحبان كالاهاي وارداتي براي ترخيص كالاي خود در صورتيكه نتوانند حقوق گمركي مربوطه را نقداً پرداخت نمايند بايستي معادل آن را به گمرك ضمانت نامه بانكي بسپارند.

اين ضمانت نامه ها ممكن است به سررسيد معين مثلاً 6 ماه ، 9 ماه و … يا به صورت اقساطي صادر شوند.

با صدور ضمانت نامه فوق كه «ضمانت نامه گمركي» ناميده مي شود. يك نوع تعهد پرداخت براي بانك به وجود مي آيد و بانك در سررسيد معين يا در تاريخ اقساط تعيين شده بايستي وجه آنرا به اداره گمرك پرداخت نمايد. ضمان نامه هاي گمركي صادره از طرف بانكهاي داخلي به نفع هر يك از گمركات كشور، در صورتيكه در سررسيد مقرر واريز نگردند، مشمول پرداخت خسارت تأخير تأديه دين روزانه از قرار مبلغ يك ريال براي هر سه هزار ريال خواهد بود(فقیهی،1389).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها