پسماند­هاي پاتولوژيك

نسوج، اعضاء و قسمت هايي از بدن انسان كه در عمل بيوپسي، اتوپسي و اتاق­هاي عمل جراحي برداشته مي­شوند، اصطلاً پسماند­هاي پاتولوژيك خوانده مي­شوند. اين پسماند­ها به دليل امكان وجود عوامل بيماري­زا بالقوه، ايجاد بيماري مي­­کنند.

با توجه به این موضوع  طبقه بندي­هاي مواد زايد عفوني كه توسط  مركز كنترل بيماري پيشنهاد شده است به شرح زير است:
1- مواد زائد آزمايشگاهي ميكروبيولوژي
2- مواد زائد پاتولوژيك
3- نمونه هاي خون و فرآوردهاي خوني
4- مواد تيز و برنده
5- مواد زايد بخش­هاي ايزوله

قابل توجه است طبقه بندي پسماند عفوني توسط  EPA[1] به قرار زير است:
1- مواد زائد بخش­هاي ايزوله
2-كشت هاي ميكروبي و مواد بيولوژيك مربوطه
3-خون و فرآورده­هاي خوني
4- مواد زائد پاتولوژيك
5-مواد تيز آلوده
6-لاشه حيوانات، اعضاء بدن و ملافه­هاي آلوده
7- مواد زائد حاصل از جراحي و كالبد شكافي
8- ضایعات آزمايشگاهي آلوده
9- ضایعات واحد دياليز
10- مواد تيز استفاده نشده
پسماند­هاي عفوني از منابع متعددي توليد مي­شوند به طوركلي 90-3 درصد پسماند­هاي بيمارستان مي­توانند عفوني باشند.

بـر اساس تحقيقات به عمل آمده در ساير كشورها مشخص شده است كه معمولا 15-10 درصد از پسماند­هاي بيمارستاني را پسماند­هاي عفوني تشكيل مي­دهند .(Mohamed, 2009)

  • پسماندهاي بيولوژيكي ودارويي[2]

اين زائدات شامل واكسن­ها و ساير مواد زائدي هستند كه در جريان توليد فرآورده­هاي بيولوژيكي شركت هاي دارويي توليد مي­شوند . اين مواد به علت عدم استاندارد بودن يا گذشت تاريخ مصرف و خروج از رده به بازار، دور ريخته مي­شوند. بيمارستان­ها منبع اصلي مواد زائد بيولوژيكي مخاطره آميز مي­باشند. از جمله خصوصيات مهم مواد زائد بيولوژيكي، قدرت آلوده سازي، عفونت زايي وايجاد مسموميت براي موجودات زنده مي­باشد. مواد زائدي كه در اين گروه قرار مي­گيرند عبارتند از: بافت­هاي بدخيم حاصل از جراحي، مواد آلوده مثل سوزن­ها، باند­ها و غیره می­باشند (WHO,  1999).

1) Environmental Protection Agency

2) Medication Waste

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)